Styrelsen

Styrelsens ansvar inom brf Trollholmen

Kan sammanfattas i tre punkter att:

  • Föreningens organisation skall fungera.
  • Fastigheter och övriga tillgångar ska förvaltas och hållas i väl underhållet skick.
  • Föreningens ekonomiska medel ska förvaltas på ett betryggande och ändamålsenligt sätt och redovisning ska ske enligt lag.

Att sitta i en styrelse för en bostadsrättsförening innebär ett stort ansvar. Styrelsens arbete ska bedrivas med ägarnas, medlemmarnas, intressen som ledstjärna och utan vinstsyfte.

Styrelsen har rätt att fatta beslut i alla frågor som inte lagen eller stadgarna säger att medlemmarna skall fatta beslut om på föreningsstämma. Som styrelseledamot är man ansvarig för den ekonomiska förvaltningen, att lagstiftningen och stadgarna följs och att medlemmarnas ekonomiska intresse tillvaratas på bästa sätt. Ledamöterna ansvarar solidariskt för att styrelsen gör vad den ska. Styrelsen är föreningens ställföreträdare utåt. Den ingår avtal för föreningens räkning och tecknar föreningens firma.

Förtroendeuppdraget handlar också om att lyssna på hur medlemmarna vill utveckla sitt boende, skapa trivsel och en generös atmosfär i föreningen. Som styrelseledamot har man en sysslomannaställning och därmed en vårdnadsplikt gentemot föreningen. Man ska vara lojal och främja föreningens intressen och måste iaktta tystnadsplikt om angelägenheter och förhållanden som kan skada föreningen.

En central princip i en bostadsrättsförening och i alla ekonomiska föreningar är den så kallade likabehandlingsprincipen. Den innebär att stämman eller styrelsen inte på ett illojalt sätt får gynna eller missgynna vissa medlemmar på bekostnad av föreningen eller andra medlemmar.

sjon

 

Arvode

Styrelsens ledamöter får betalt för sitt arbete. Storleken på detta arvode fastställs av stämman.

Beslutanderätt
En styrelseledamot får inte delta i ett beslut som rör denne själv eller någon annan närstående, då uppstår en jävsituation. Ledamoten bör lämna rummet vid sådana beslut, vilket också ska framgå av protokollet.

Arbetsfördelning i styrelsen 
Styrelsen i BRF Trollholmen består av Ordförande, 4 st ledamöter och 2 st suppleanter. Ordförande väljs separat medan resten av styrelsen konstituerar sig själv efter årsstämman. Då utses sekreterare och kassör samt ansvarsområden för ledamöter och suppleanter.

Stämman BRF:ens högsta beslutande organ
En bostadsrättsförenings högsta beslutande organ är stämman. Där utses den styrelse som ska ansvara för verksamheten till nästa föreningsstämma och bl a sköta föreningens löpande angelägenheter och verkställa stämmans beslut mm.


Se presentation av styrelsen